Kvalitetsarbete

För att säkerställa god kvalitet på verksamheten genomför vi årligen brukarundersökningar och vårt ledningssystem för kvalitet motsvarar kraven i Socialstyrelsens föreskrifter.

Vi bedriver kontinuerligt utvecklingsarbete avseende personcentrerat förhållningssätt, dvs. att vi utgår från varje boendes personliga förutsättningar och behov.

Vi deltar i följande nationella kvalitetsregister: Palliativa registret, Senior Alert och BPSD (Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens).

SVPH är Silviacertifierade och i  vård- och omsorgsverksamheten arbetar Silviautbildade sjuksköterskor.

SVPH